Lūdzu, paraksti so petīciju

Des'ree - Life + lyrics

Seguidores

miércoles, 27 de enero de 2010

Lūdzu, paraksti šo petīcijuLūdzu, paraksti šo petīciju: ĪSTENOSIM POZITĪVAS PĀRMAIŅAS VISAI CILVĒCEI


Sveicināti, Draugi!

Manu regulāro ziņojumu saņēmēji jau zina, ka esmu ne pārāk atsaucīgs citu cilvēku ierosinājumiem. Tomēr, šajā īpašajā gadījumā, kad pacelts tik svarīgs jautājums, es jūtu, ka ir jādara viss, lai to atbalstītu. Zemāk tekstā ir pievienota Petras Samioski- Tīrnī uzrakstīta petīcija, kurā izskan lūgums pāriet uz alternatīvajām tehnoloģijām un „lūgumraksts” no mums- Zemes iedzīvotājiem-, kurā tiek lūgta palīdzība Galaktiskajai Federācijai, ievērojot un respektējot mūsu brīvo gribu, lai Galaktiskā Federācija varētu ierasties pie mums un sniegt palīdzību. Jūs veiciet balsošanu nospiežot „Petraline2010” un jūsu balsojums tiks automātiski piereģistrēts.

Izsaku pateicību par Jūsu atbalstu.

Mīlestībā un Gaismā. Maiks Kvinsijs.

Mīļie draugi!

Kā esam novēr
ojuši, tad lielākā cilvēces daļa vēlas pastāvīgu mieru visu nāciju un dzīvo būtņu starpā. Acīmredzams ir tas, ka masu apziņa ir mainījusies pozitīvā virzienā un cilvēki ir sapratuši, ka „Māte Zeme” ir nopietni bojāta plēsonīgā veidā ekspluatējot zemes dzīles, īpaši naftu, kā arī citas zemes enerģijas ir tikušas nepareizi pielietotas.

Lielākā cilvēces daļa ir atzinusi, ka ir jāizbeidz un jāpārtrauc šādas izrīcības un piekrīt tūlītējām pārmaiņām. Cilvēki vēlas mainīt tagadējo ekspluatējošo ekonomisko sistēmu un aktīvi atbalstīt planētas reorganizācijas procesu ieviešot alternatīvus enerģiju un tehnoloģiju veidus, kā arī labāku veselības aprūpes sistēmu.

Cilvēki, kuri pieder tumsas pusei, šobrīd ir mazākumā, bet joprojām tumšie spēj apspiest lielāko cilvēces daļu ļoti gudri manipulējot ar to prātiem un brīvo gribu. Ļoti svarīgi, lai „spēka paritāte” tiktu pārstrukturēta, tad noslēgsies tumsas spēku iedarbība, kas tiek realizēta ar viņu tehnoloģiju un ekonomisko spēku palīdzību.

Galaktiskā Federācija, kas ir daudzu zvaigžņu nāciju apvienība un aizsargā mūsu Piena Ceļa Galaktiku, daudzas reizes ir piedāvājusi savu palīdzību dažādām valdībām, bet saņēmusi atteikumu. Galaktiskā Federācija ir gatava palīdzēt tiešā veidā likvidējot naftas izplūdi Meksikas līcī, savest kārtībā vispasaules ekonomisko kritumu un likvidēt vides piesārņojumu, kā arī attīstīt alternatīvās tehnoloģijas, kas sniegtu labumu visai cilvēcei.

Lai Galaktiskā Federācija varētu mums palīdzēt, no mums, zemes iedzīvotājiem, ir nepieciešams un vajadzīgs „pilnvarojums- atļauja” , kas pauž mūsu brīvo gribu.

Tādēļ Galaktiskā Federācija gaida masveida Petīciju, kas vienlaicīgi nodrošinās faktu, ka tie nāk pie mums ar mierpilniem nodomiem. Galaktiskā Federācija ir gaidījusi šo brīdi jau ilgu laiku, šo momentu, kas tiek saukts par „Maģisko Momentu”, kad cilvēki masveidā tos atzīs. Ikvienam cilvēkam, kurš lasa šo petīciju, tagad ir iespēja izrādīt savu atbildību un iespējas radīt visā pasaulē pozitīvas pārmaiņas.

Ja vēlaties pieaicināt Galaktisko Federāciju, ja arī jūs vēlaties pieņemt viņu atbalstu un palīdzību, tad, lūdzu, izpildiet sekojošos 3 soļus:

1.solis:

ieejiet zemāk dotajā youtube adresē, kas simboliskā veidā pieskaita jūsu „balsojumu” līdzīgi kā „barometrs”

http://www.youtube.com/watch?v=nE6o73SN1iE

2.solis:

ieejiet šajā adresē, lai parakstītu masu petīciju

http://www.PetitionOnline.com/GF2010/petition.html

kas, ja saņems lielu uzmanību un atbalstu, tiks pārsūtīta Amerikas prezidentam Barakam Obamam.

Un ļoti svarīgais 3.solis:

Atbalstiet šo rīcību un pārsūtiet šo vēstuli visiem sev zināmajiem cilvēkiem.

Atcerieties, tikai kopā mēs esam stipri un „JĀ, MĒS VARAM”

Mīlestībā un Pateicībā

Petra Samoiski- Tirnī & Draugi

2010. gada 18.jūnijā

Dear Friends,

As we have noticed in our friends the majority of people on earth wish to have permanent peace for all nations and beings. It is obvious that the mass consciousness has changed in a positive direction and that humans are aware that “Mother Earth” has been damaged massively through predatory exploitation of the soil specially oil and the misuse of power.

Most of the humans have recognised, that we did not want to have these results and that we want to make a change now and immediately. They wish a change of the actual economic sweating system and an active support in the reorganization process of the planet through implementing alternative energies and technologies as well as a better healthsystem.

These people that belong to the dark side are now in minority, but still these dark Ones are able to suppress most of the humans through clever manipulation of their mind and free will. It is important that the “parity of power” will be re-structured, to terminate the force of the dark Ones which is executed through their technologies and power of economy.

The Galactic Federation which is, a community of many star nations that protect our Milky Way Galaxy, has offered many times their help to different governments, but they have refused it. The Galactic Federation are more than ready to help us directly to remove the oil spill in the Gulf of Mexico, to master the worldwide economic crisis and the environmental damage and to develop alternative technologies that bring benefits to all human beings.

“A mandated authority” from us, the earth population will be needed and required to intervene in respect to the free will.

In that sense the Galactic Federation expects a cosmical mass Petition, which would ensure that they can come to us in peace. They are awaiting this moment for a long time, this moment, that they call the “Magic Moment” in which a mass of people would welcome them. Every single person that reads this petition has now the chance to show responsibility and as well the opportunity to create a positive change for the whole world.

If you want to welcome them, if this is also your firm will to accept their support, then please act and perform the following 3 steps:

Step 1:

click on to this youtube link, that counts in a symbolic way your “Vote”, like a “barometer”

http://www.youtube.com/watch?v=nE6o73SN1iE

Step 2:

click on the link to sign in to a mass petition

http://www.PetitionOnline.com/GF2010/petition.html

which will, if it has received a high level of attention be directed to the President of America, Barack Obama

And the very important Step 3:

Support this action and forward this letter to all the people you know, who may think like you.

Never forget, only together we are strong and “YES, WE CAN”

In Love and Gratitude

Petra Samoiski-Tierney & Friends

June the 18th 2010

Traslation English: Gloria and Steve

No hay comentarios:

Publicar un comentario